Elävä kultturiperintötyyny


Suomen elävää perintöä kootaan wikiluetteloonMuseovirasto on avannut elävän perinnön wikiluettelon, jonka tavoitteena ja tarkoituksena on yhdessä erilaisten ryhmien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa koota tietoja ja esitellä laajasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä Suomessa. Luettelon kokoaminen on osa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa. Suomen tapa tehdä elävää perintöä näkyväksi Wikimediaa hyödyntäen on poikkeuksellisen avointa ja osallistavaa.

Elävän aineettoman kulttuuriperinnön wikiluettelo on elävä asiakirja, jota täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Perinteet voivat liittyä esimerkiksi juhliin, ruokaan, käsitöihin, esittäviin taiteisiin, peleihin ja leikkeihin, luontoon tai suulliseen perinteeseen. Luettelossa voi esitellä myös hyviä elävän perinnön vaalimisen käytäntöjä, projekteja tai metodeja.

Yhteisöt ja niiden harjoittamat elävät perinteet ovat keskeinen osa aineetonta kulttuuriperintöä koskevaa Unescon yleissopimusta. Siksi kohteita wikiluetteloon voivat ilmoittaa erilaiset elävän perinnön parissa toimivat yhteisöt, kuten yhdistykset, harrastusryhmät tai erilaiset alan organisaatiot.

Luettelossa on jo avautuessaan joitakin esimerkkejä antamassa suuntaa sille, minkälaisia elävän perinnön kohteita luetteloon voi ilmoittaa. Wikiluettelossa ovat jo mm. saunominen, juhannuksen vietto, kesäteatteri ja pesäpallo. Myös romanien lauluperinne, saamelaisten käsityöt, suomenruotsalaisten menuetti sekä afrikkalainen tanssi ja musiikki Suomessa löytyvät luettelosta. Unescon yleissopimuksen hengessä toivotaankin, että luettelossa tuotaisiin esiin eläviä perinteitä kaikessa moninaisuudessaan ja että luetteloon saataisiin runsaasti lisää esimerkkejä eri puolilta Suomea, isompia ja pienempiä ilmiöitä, perinteisiä ja yllättäviäkin elävän perinnön ilmiöitä.

Unescon sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 2013. Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Luettelointi on yksi keskeinen työkalu elävän perinnön näkyväksi tekemisessä. Suomessa luettelointia lähdetään toteuttamaan poikkeuksellisen avoimesti ja osallistavasti Wikimediaa hyödyntäen.

Wikiluettelossa olevia kohteita voi myöhemmin ehdottaa kansalliseen elävän, aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka julkaistaan vuonna 2017. Tästä luettelosta on mahdollista hakea kohteita edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Molemmista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aiheesta lisää

Elävän perinnön wikiluettelo
wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

Aineeton kulttuuriperintö [Museoviraston verkkosivut]
www.aineetonkulttuuriperinto.fi

******

Finlands levande kulturarv samlas i wiki-förteckning

Museiverket har öppnat en wiki-förteckning över levande kulturarv. Målet och syftet med förteckningen är att tillsammans med olika grupper, föreningar och andra organisationer samla information och på ett omfattande sätt presentera det levande immateriella kulturarvet i Finland. Insamlandet av material till förteckningen är en del av att Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet verkställs. Finland utnyttjar Wikimedia vilket är ett ovanligt öppet och engagerande sätt att synliggöra det levande kulturarvet.

Wiki-förteckningen över levande immateriellt kulturarv i Finland är ett levande dokument som ständigt kompletteras och uppdateras. Traditionerna kan anknyta exempelvis till fester, mat, hantverk, scenkonst, spel och lekar, naturen eller muntlig tradition. I förteckningen kan också god praxis, projekt eller metoder för att värna om det levande arvet presenteras.

Grupper av människor och de levande kulturarv som de upprätthåller är en central del av Unescos konvention om immateriellt kulturarv. Därför kan olika grupper av människor som har att göra med levande kulturarv, till exempel föreningar, hobbygrupper eller organisationer inom olika branscher, föreslå fenomen till wiki-förteckningen.

Redan då förteckningen öppnades innehöll den några exempel för att ge riktlinjer om vilka typer av levande kulturarv som kan föreslås till förteckningen. Wiki-förteckningen innehåller redan bland annat bastubad, midsommarfirande, sommarteater och boboll. Likaså hittar man den romska sångtraditionen, samiska handarbeten, den finlandssvenska menuetten och afrikansk dans och musik i Finland i förteckningen. Förhoppningsvis kommer förteckningen att fyllas av en mångfald levande kulturarv i Unesco-konventionens anda och att få många fler exempel från olika delar av Finland – större och mindre fenomen, traditionella och överraskande fenomen inom det levande kulturarvet.

Syftet med Unescos konvention är att främja identifiering av och tryggande om det immateriella kulturarvet. Finland undertecknade konventionen 2013. Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av immateriellt kulturarv. Att skapa en förteckning är ett viktigt verktyg för att synliggöra det levande kulturarvet. I Finland genomförs förteckningen på ett ovanligt öppet och engagerande sätt med hjälp av Wikimedia.

De fenomen som ingår i wikiförteckningen kan senare föreslås till den nationella förteckning över det levande immateriella kulturarvet, som publiceras 2017. Utgående från den förteckningen kan man sedan ansöka om att fenomen läggs till i Unescos internationella förteckningar. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om bägge förteckningarna.

Wiki-förteckningen över det levande kulturarvet

http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

Immateriella kulturarv [Museiverkets webbplats] http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/index

- See more at: https://kotisivukone.fi/app/www/heinamaanpitsinkut...