Säännöt

Heinämaan Pitsinkutojat ry:n SÄÄNNÖT

Tehtävät:

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Heinämaan Pitsinkutojat ry ja sen kotipaikka on Orimattila

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Heinämaan pitsinkutojien kesken, huolehtia jäsentensä pitsinkudontataidon ylläpitämisestä, tiedotus- ja neuvontatoiminnasta sekä jäsentensä yleisistä eduista.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. Valvomalla jäsentensä yleisiä etuja ja oikeuksia sekä edustamalla jäseniään suhteessa valtiovaltaan ja viranomaisiin.
2. Seuraamalla ja ohjaamalla yhdistyksen jäsenten pitsinkudonnan edistymistä ja kehittymistä.
3. Pyrkimällä saamaan aikaan entistä voimakkaampaa yhteenkuuluvuuden tunnetta yhdistyksen jäsenten kesken.
4. Vaalimalla Heinämaalla harjoitetun ja harjoitettavan kansanomaisen pitsinkudonnan sisältämää kansanomaista perinnettä.
5. Panemalla toimeen taitokilpailuja pitsinnypläyksessä ja järjestämällä alaan liittyviä tapahtumia jäsentensä ja alan harrastajien kesken.

Jäsenet. Päätösvalta:

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä kaikki pitsiä kutovat henkilöt, alan harrastajat sekä nypläyksestä kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvätyhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Kun henkilö haluaa päästä yhdistyksen jäseneksi, on hänen tehtävä siitä yhdistyksen johtokunnalle osoitettu jäsenhakemus. Jäsenyys alkaa kun johtokunta on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden jäsenkokous vuosittain määrää.
Yhdistyksen jäsenluetteloa pitää yhdistyksen johtokunta.

4 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain, vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja syyskokous vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Näitä kutsutaan yhdistyksen varsinaisiksi kokouksiksi. Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous voidaan edellä mainittujen kokousten lisäksi kutsua koolle, jos johtokunta niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10 ) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Jäsenkokouksen kutsuu koolle johtokunnan toimeksiannosta sen puheenjohtaja ilmoittamalla siitä jäsenkirjeellä, yhdistyksen omilla www-sivuilla, sähköpostilla tai sanomalehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja on kokouskutsussa lyhyesti mainittava kokouksessa esiteltävät asiat.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä äänioikeus ja 14 §:ssä tarkoitetulla kunniajäsenellä.

5 § Jäsenkokoukset

Jäsenkokouksissa johtaa puhetta joku yhdistyksen jäsen, joka ei kuulu johtokuntaan. Näiden kokousten sihteerinä voi toimia yhdistyksen sihteeri.Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Poikkeuksen tästä menettelystä muodostaa vaali, jossa päätös tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan valinta ratkaistaan arpomalla. Tullakseen valituksi puheenjohtajaehdokkaan on siis saatava yli puolet annetuista äänistä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin yhdistyksen äänioikeutettu jäsen sitä asianomaista vaalia edeltäneen äänestyskeskustelun yhteydessä vaatii.

6 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 ) Kokouksen avaus.
2 ) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3 ) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 ) Työjärjestyksen hyväksyminen.
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden johtokunnalle.
7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
6) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
7) Valitaan yhdistyksen johtokunta kuusi (6) varsinaista jäsentä.
8)Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä.
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Johtokunta ja sen nimen kirjoittaminen. Toimeenpanovalta

7 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja. Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja sähköpostilla tai tekstiviestillä joka on toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide jota puheenjohtaja on kannattanut. Johtokunta voi valita yhdistyksen jäsenistä toimikuntia tarpeen niin vaatiessa. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa jonka johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

8 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2) Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta jäsenkokousten päätösten edellyttämiä sitoumuksia ja esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana
3) Huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan täytäntöön.
4) Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut.
5) Valvoa, että kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti.
6) Valmistavasti käsitellä jäsenkokouksissa käsiteltäviksi tulevat asiat.
7) Hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet.
8) Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

9 § Tilit ja toiminnantarkastus

Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme ( 3 ) viikkoa ennen kevätkokousta.. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai molemmat viimeksi mainitut yhdessä.

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

11 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti jäsenkokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos ei ole maksanut jäsenmaksua vuoden loppuun mennessä, jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

12 § Yhdistyksestä erottaminen

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos jäsen menettelyllään on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Sama koskee vastaavanlaisissa tapauksissa myös yhdistyksen johtokunnan jäseniä, jotka voidaan erottaa jäsenkokouksen päätöksellä.

Sääntöjen muuttaminen

13 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa varsinaisessa tai ylimääräisessä jäsenkokouksessa, mutta vaaditaan päätöksen tekemiseen vähintään kaksi kolmasosaa (2 / 3) annetuista äänistä.

Muita määräyksiä

14 § Ansiokkaan toiminnan huomioiminen Henkilölle, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla työskennellyt Heinämaan Pitsinkutojat ry:n hyväksi tai muuten edistänyt yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista, voidaan suoda erityinen kunniajäsenyys johtokunnan päätöksellä, jonka jäsenkokous hyväksyy.

15 § Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys purkautuu, on päätös tästä tehtävä jäsenkokouksessa ja ovat kaikki yhdistyksen mahdolliset saamat lahjoitukset käytettävä lahjoittajien määräysten tarkoituksen mukaisesti. Muista yhdistyksen jäljelle jääneistä rahoista päättää viimeinen jäsenkokous huomioonottaen, että varat tulevat käytetyksi nypläystaidon edistämiseen.

16 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistysten säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

Sääntömuutos on rekisteröity 15.7.2013